สถิตินักเรียน 2564

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 11 20 31 1
ป.2 17 15 32 2
ป.3 20 21 41 2
ป.4 18 21 39 2
ป.5 21 15 36 2
ป.6 25 16 41 2
ม.1 17 18 35 2
ม.2 14 17 31 2
ม.3 13 6 19 1
อ.2 14 17 31 1
อ.3 16 19 35 1
รวม 186 185 371 18

ระดับชั้น ชาย หญิง ทั้งหมด ครูประจำชั้น
ป.1/1 11 20 31 นางกุลภัสสร์ อินเงิน
ป.2/1 8 8 16 นางแสงสุดา ผามั่ง
ป.2/2 9 7 16 นายสมนึก อินกา
ป.3/1 8 12 20 นางสาวปวีณา อารีย์
ป.3/2 12 9 21 นายกิตติคม มูลคำดี
ป.4/1 8 11 19 นายจักรพงษ์ ณ น่าน
ป.4/2 10 10 20 นายปิยะ อินต๊ะวงค์
ป.5/1 11 9 20 ว่าที่ร้อยตรีสมจิต กำแพงคำ
ป.5/2 10 5 15 นางกัลยาณี ศรีวรรณ์
ป.6/1 16 10 26 นายจำนงค์ เพร็ชรัตน์
ป.6/2 9 7 16 นางสาวฐรินดา วงค์กาปิน
ม.1/1 12 16 28 นายเสรี กันวี นายพงษ์วฤทธิ์ นางรัก
ม.1/2 5 2 7 นางสาวฐรินดา วงค์กาปิน
ม.2/1 6 11 17 นายธีรวัฒน์ แสนศิริ
ม.2/2 7 6 13 นางสาวศิริวรรณ์ พรรณโชติ นายศราวุฒิ คำอ้าย
ม.3/1 14 6 20 นางพยุง เพ็ชรรัตน์
อ.2/1 14 17 31 นางนิรัชรา ปัญญาบุญ
อ.3/1 16 19 35 นางนันทิยา ชัยชนะเลิศ
รวม 186 185 371  
โรงเรียนบ้านรวมมิตร


ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1

Follow Us
Link อื่นๆ
เว็บไซต์อื่นๆ
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย
ส.ต.ท.เอกชัย จันทาพูน
ratcyber@scm.in.th

© บ้านรวมมิตร. All Rights Reserved. Design by Schoolmaster
Distributed by ThemeWagon